inloggen:
Allimentatie indexatie
Congres wereld
Document at work

Algemene voorwaarden CMS Logic

CMS LOGIC IS EEN ONDERDEEL VAN MIRASOFT B.V.
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Mirasoft B.V. van toepassing.


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MIRASOFT B.V.
Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 september 2008 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Veluwe en Twente onder nummer 08180353.

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Definities
Mirasoft B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mirasoft B.V., gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 08180353, almede de handelsnamen waaronder Mirasoft handelt.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Mirasoft B.V een overeenkomst sluit.
Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk bevestigd, van levering van één of meer producten en diensten van Mirasoft B.V.

2. Aanbieding en overeenkomst
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Mirasoft B.V goederen en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert, óók indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Mirasoft B.V en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.5 Mirasoft B.V is ten alle tijden gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Mirasoft B.V zal Opdrachtgever schriftelijk van de wijzigingen in kennis stellen, uiterlijk een maand voor de inwerkingtreding ervan. Indien Opdrachtgever de wijzigingen niet accepteert, heeft Opdrachtgever tot het moment van de inwerkingtreding het recht de nieuwe voorwaarden af te wijzen, waarmee de vorige voorwaarden van toepassing blijven. Als dat voor Mirasoft B.V niet acceptabel is, kan Mirasoft B.V de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden.

3. Prijs en betaling
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
3.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Mirasoft B.V gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
3.3 Mirasoft B.V is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
3.4 Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Mirasoft B.V kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 3.2 of 3.3, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Mirasoft B.V genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
3.5 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. Het recht op verrekening is uitgesloten voor Opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
3.6 Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso, waartoe Opdrachtgever Mirasoft B.V bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.
3.7 In geval van automatische incasso dient Opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
3.8 In geval van automatische incasso is opdrachtgever in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Mirasoft B.V is voldaan.
3.9 Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Mirasoft B.V een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
3.10 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen is Opdrachtgever in verzuim en kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 115,-. Indien en voorzover het vorenstaande een boetebeding behelst, laat deze boete alle overige rechten van Mirasoft B.V, zoals het recht om nakoming te vorderen, onverlet.
3.11 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Mirasoft B.V, onverminderd het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde, het recht om de nakoming van al haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten. Mirasoft B.V is nadrukkelijk niet gehouden om in dergelijke gevallen vergoedingen te betalen voor de door (door Mirasoft B.V) Opdrachtgever aangehouden domeinnamen.

4. Voorbehoud van eigendom en rechten
4.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Mirasoft B.V., totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Mirasoft B.V. zijn voldaan.
4.2 Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomende geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt dan wel voldoet.
4.3 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mirasoft B.V..

5. Risico
5.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gebracht.

6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Mirasoft B.V. of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
6.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Mirasoft B.V. van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal Mirasoft B.V. vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. Medewerking door Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal Mirasoft B.V. steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen (elektronische gegevensbestanden daaronder uitdrukkelijk begrepen) verschaffen en alle medewerking verlenen.
7.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Mirasoft B.V. te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
7.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Mirasoft B.V. staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Mirasoft B.V. in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, of de overeenkomst met de dan beschikbare gegevens naar beste kunnen uit te voeren (zonder dat Opdrachtgever recht heeft op vermindering van de overeengekomen vergoeding), dan wel de overeenkomst (partieel) te ontbinden.


8. Leveringstermijnen en reclames
8.1 Alle door Mirasoft B.V. genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de
overeenkomst aan Mirasoft B.V. bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings-)termijn brengt Mirasoft B.V. niet in verzuim. Mirasoft B.V. is niet gebonden aan (leverings-)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Mirasoft B.V. en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
8.2 De (leverings-)termijnen worden automatisch verlengd met de duur dat Mirasoft B.V. wacht op de beslissingen, keuzes of aanlevering van materiaal door Opdrachtgever.
8.3 Indien tussen partijen uitdrukkelijk een fatale leveringstermijn is overeengekomen en Mirasoft B.V. schiet toerekenbaar tekort in de nakoming van deze verplichting, dan is Mirasoft B.V. geen boete verschuldigd en ieder recht op (aanvullende) schadevergoeding is uitgesloten.
8.4 Reclames (omtrent kwaliteit, kwantiteit, etc.) van de geleverde zaken en/of diensten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering schriftelijk bij Mirasoft B.V. te worden ingediend op straffe van verval van rechten.
8.5 Reclame schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

9. Duur overeenkomst en beëindiging
9.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.
9.2 Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde.
9.3 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of Mirasoft B.V. de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
9.4 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
9.5 Mirasoft B.V. kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
- aan Opdrachtgever - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend;
- ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
- Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Mirasoft B.V. voortvloeiende verplichting;
- Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden;
- Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Mirasoft B.V.;
- bij terugkerende betalingsproblemen.
Mirasoft B.V. zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
9.6 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Mirasoft B.V. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Mirasoft B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met het geen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid van Mirasoft B.V.; vrijwaring
10.1 Mirasoft B.V. aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit artikel 10 blijkt.
10.2 De totale aansprakelijkheid van Mirasoft B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl., BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan €5.000 (vijfduizend euro).
10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Mirasoft B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
- de kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Mirasoft B.V. op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
- redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
10.4 De totale aansprakelijkheid van Mirasoft B.V. voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan €3.000,- (drieduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, met een maximum van €10.000,- (tienduizend euro).
10.5 Aansprakelijkheid van Mirasoft B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, geldelijk verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten, zelfs in het geval Mirasoft B.V. van de mogelijkheid van een dergelijk verlies, eis, kosten of eis tot schadevergoeding van een derde op de hoogte zou zijn geweest.
10.6 Buiten de in artikel 10.2 en 10.3 genoemde gevallen rust op Mirasoft B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
10.7 De in artikel 10.2 en 10.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mirasoft B.V., opzet of grove schuld van niet-leidinggevende medewerkers van Mirasoft B.V. of door haar ingeschakelde derden, daaronder uitdrukkelijk niet begrepen.
10.8 De aansprakelijkheid van Mirasoft B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Mirasoft B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Mirasoft B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerde mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mirasoft B.V. in staat is adequaat te reageren.
10.9 Op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding dient Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Mirasoft B.V. te melden.
10.10 Opdrachtgever vrijwaart Mirasoft B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Mirasoft B.V. geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

11. Overmacht
11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, doch niet uitsluitend, al hetgeen hierover in de wet en jurisprudentie wordt verstaan. Uitdrukkelijk wordt hier tevens onder verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Mirasoft B.V..
11.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

12. Geheimhouding
12.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. Opdrachtgever is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1 De overeenkomsten tussen Mirasoft B.V. en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
13.2 De geschillen welke tussen Mirasoft B.V. en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Mirasoft B.V. met Opdrachtgever gesloten overeenkomst worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.DIENSTVERLENING
De in dit hoofdstuk "Dienstverlening" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Mirasoft B.V. diensten verleent, zoals organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, het ontwerpen of ontwikkelen van websites, programmatuur of informatiesystemen of het verlenen van assistentie daarbij en dienstverlening met betrekking tot netwerken.

14. Uitvoering
14.1 Mirasoft B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
14.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Mirasoft B.V. gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
14.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Mirasoft B.V. gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Mirasoft B.V. is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 15.
14.4 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Mirasoft B.V. steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

15. Wijzigingen en meerwerk
15.1 Indien Mirasoft B.V. op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Mirasoft B.V. worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Mirasoft B.V.. Mirasoft B.V. is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
15.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 15.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Mirasoft B.V., kunnen worden beïnvloed.
15.3 Voorzover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Mirasoft B.V. Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties tenzij deze financiële consequenties een bedrag van € 1.500,- niet te boven gaan.

16. Buitengebruikstelling
16.1 Mirasoft B.V. heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Mirasoft B.V. niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Mirasoft B.V. zal Opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte stellen tenzij zulks in redelijkheid niet van Mirasoft B.V. kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
16.2 Tot indienststelling wordt weer over gegaan indien Opdrachtgever binnen een door Mirasoft B.V. gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.


ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR
De in dit hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk "Dienstverlening", van toepassing indien Mirasoft B.V. in opdracht van Opdrachtgever programmatuur (websites en internetapplicaties daaronder uitdrukkelijk begrepen) ontwikkelt. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk "Gebruik en onderhoud van programmatuur" van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerapparatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede de daarbij behorende documentatie.


17. Ontwikkeling van programmatuur
17.1 Partijen stellen in onderling overleg de technische en functionele specificaties van de te ontwikkelen programmatuur vast.
17.2 Indien specificaties niet nadrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, heeft Mirasoft B.V. het recht deze zelfstandig vast te stellen.

18. Installatie van programmatuur
118.1 Installatie van door Mirasoft B.V. ontwikkelde programmatuur vindt plaats door activering ervan op een internetserver van Mirasoft B.V., elders op het internet, dan wel op een intranet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

19. Acceptatie
19.1 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien (14) dagen na aflevering of, indien een door Mirasoft B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.

19.2 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
- indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen bij de aflevering of, indien een door Mirasoft B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel;
- indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel;
- indien Mirasoft B.V. vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in 19.5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 19.6 aan acceptatie niet in de weg staan.

19.3 In afwijking van het voorafgaande zal de programmatuur, indien Opdrachtgever daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
19.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Mirasoft B.V. hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
19.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal Opdrachtgever Mirasoft B.V. uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Mirasoft B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Mirasoft B.V. gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Van een fout is alleen sprake bij het niet voldoen aan de door Mirasoft B.V. schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties. Van een fout is voorts alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan Mirasoft B.V. te maken.
19.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Mirasoft B.V. om fouten in de zin van 19.5 gedurende een periode van anderhalve maand na oplevering te herstellen.
19.7 Indien de programmatuur in fasen en/of (onder)delen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of (onder)deel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander (onder)deel onverlet.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR
De in dit hoofdstuk "Gebruik en onderhoud van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Mirasoft B.V. ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Mirasoft B.V. te verstrekken nieuwe versies.


20. Gebruiksrecht
20.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent Mirasoft B.V. Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
20.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt.
20.3 Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘timesharing'). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
20.4 Indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt Opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, onverminderd de verplichtingen van Mirasoft B.V. om gedurende een periode van anderhalve maand na oplevering fouten in de zin van 17.5 kosteloos te herstellen.

21. Onderhoud
21.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Mirasoft B.V. geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Mirasoft B.V. melden. Na ontvangst van de melding zal Mirasoft B.V. naar beste vermogen fouten in de zin van artikel 19.5 trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in (een) latere nieuwe versie(s) van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Mirasoft B.V. te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Mirasoft B.V. is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
21.2 Mirasoft B.V. garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
21.3 Mirasoft B.V. kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van andere niet aan Mirasoft B.V. toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Mirasoft B.V. is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt expliciet niet onder onderhoud.
21.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Mirasoft B.V. bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Anderhalve maand na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Mirasoft B.V. niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Mirasoft B.V. van Opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Mirasoft B.V. aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
21.5 Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Mirasoft B.V. is aangegaan, kan Mirasoft B.V. door Opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

22. Programmatuur van toeleveranciers
22.1 Indien en voor zover Mirasoft B.V. programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door Mirasoft B.V. schriftelijk aan Opdrachtgever is medegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Opdrachtgever ter inzage bij Mirasoft B.V. en Mirasoft B.V. zal aan Opdrachtgever op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en Mirasoft B.V. om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

HOSTING
De in dit hoofdstuk "Hosting" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk "Dienstverlening", van toepassing indien Mirasoft B.V. in opdracht van Opdrachtgever informatie opslaat en doorgeeft, in een communicatienetwerk en/of toegang verschaft tot een communicatienetwerk, hierna te noemen: ‘de Hostingdiensten'.

23. Storingen en onderhoud aan het systeem
23.1 Mirasoft B.V. zal zich inspannen om een zo ongestoord mogelijke afname van de Hostingdiensten mogelijk te maken.
23.2 Mirasoft B.V. staat evenwel niet in voor de ononderbroken beschikbaarheid van de Hostingdiensten. Als overmachtsituaties in de zin van artikel 11 van deze algemene voorwaarden gelden in ieder geval:
- storingen in de verbindingen met het internet;
- hardwarestoringen;
- storingen in (telecommunicatie)netwerken (zoals bijv. het elektriciteitsnetwerk);
- andere storingen die buiten de macht van Mirasoft B.V. liggen en voor haar redelijkerwijs niet te voorzien zijn.
23.3 Mirasoft B.V. is gerechtigd om - zonder voorafgaande kennisgeving - het systeem (tijdelijk) buiten werking te stellen of het gebruik ervan te beperken, voorzover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor onderhoud of aanpassingen van het systeem. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op schadevergoeding.
23.4 Mirasoft B.V. is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in het systeem waarmee de Hostingdiensten worden verricht, zonder dat Opdrachtgever hierdoor enig recht op schadevergoeding krijgt.

24. Verplichtingen Opdrachtgever
24.1 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om informatie te verspreiden, faciliteiten of functionaliteiten te bieden door of via websites die door Mirasoft B.V. gehost worden, indien en voor zover deze informatie:
- in strijd is met enige van toepassing zijnde wettelijke bepaling;
- in strijd is met de overeenkomst tussen Mirasoft B.V. en Opdrachtgever (met inbegrip van deze algemene voorwaarden);
- in strijd is met door Mirasoft B.V. gegevens redelijke richtlijnen en aanwijzingen;
- in strijd is met de netiquette;
- in strijd is met de richtlijnen van de Reclame Code Commissie;
- in strijd is met het copyright/trademark/patentrecht van derden;
- pornografisch van aard is, discriminerend is of computervirussen bevat.
24.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden systemen van Mirasoft B.V. te gebruiken voor het verspreiden van SPAM (ongeadresseerde en/of ongevraagde bulk e-mail)
24.3 Mirasoft B.V. is gerechtigd haar dienstverlening stop te zetten bij overtreding van artikel 24.1 en 24.2.
24.4 Opdrachtgever vrijwaart Mirasoft B.V. voor aanspraken van derden wegens de informatie en/of data welke zij door of via websites verspreidt.
24.5 Opdrachtgever is gebonden aan de overeengekomen maximale hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer. Bij overschrijding van deze hoeveelheid is Mirasoft B.V. gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten en/of de kosten van de overschrijding aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
24.6 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken en bijhouden van een back-up van de aangeboden data. Mirasoft B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van dergelijke back-up.
24.7 Upgrading van virtuele hosting pakketten is te alle tijden mogelijk. Downgrading is alleen mogelijk indien Opdrachtgever dit minimaal 2 maanden voor het einde van de contractsperiode mededeelt aan Mirasoft B.V.

Content management systeem.
2024 CMS Logic | Mirasoft B.V. All rights reserved.